องค์ประกอบของหนังสือ
ภาพรวมองค์ประกอบหนังสือ แม่แบบ iBooks Author ทุกแม ...

การสร้างหนังสือ


การนำเข้าเอกสาร


การตั้งค่าคุณสมบัติหนังสือและหน้า


การสร้างหรือแก้ไขแม่แบบและเค้าโครง