การนำเข้าไฟล์ InDesign

คุณสามารถนำเข้าไฟล์ Adobe InDesign (IDML) มายังหนังสือของคุณเป็นบทหรือส่วน ที่มีแต่ไฟล์นี้ได้

ต่อไปนี้คือเคล็ดลับส่วนหนึ่งที่ควรทราบเมื่อเตรียมนำเข้าไฟล์ IDML:

 • ใช้ไฟล์ IDML หนึ่งไฟล์ต่อบทหนังสือหนึ่งบท ไม่ใช่ไฟล์ IDML หนึ่งไฟล์ต่อหนังสือทั้งเล่ม

 • คุณสามารถระบุส่วนของบทใน InDesign สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนะบุบท ให้ดูวิธีใช้ Adobe InDesign

 • iBooks Author นำเข้าส่วนเชื่อมที่ยาวที่สุดของกล่องข้อความที่เชื่อมต่อกับในไฟล์ (หรือส่วน) เป็นข้อความเนื้อหาของไฟล์หรือส่วนนั้น หลีกเลี่ยงส่วนเชื่อมของกล่องข้อความที่เชื่อมต่อที่ขยายไฟหลายส่วน

 • ใน In InDesign คุณสามารถมอบหมายป้ายสคริปต์ “เนื้อหา” ไปยังกรอบข้อความที่คุณต้องการให้ iBooks Author นำเข้าเป็นข้อความเนื้อหา ใช้ป้ายสคริปต์ “เนื้อหา” เพียงครั้งเดียวในไฟล์ IDML (หรือส่วนของไฟล์)

 • หลีกเลี่ยงการนำเข้าวัตถุยึดที่ซับซ้อน วัตถุยึดที่ซับซ้อนอาจปรากฏแตกต่างออกไปในหนังสือฉบับสมบูรณ์

การนำเข้าไฟล์ InDesign (IDML)

 1. เมื่อหนังสือเปิดอยู่ ให้ปฏิบัติตามวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้:

  • เลือก แทรก บทจาก > ไฟล์ InDesign File (IDML) เลือกไฟล์ที่จะนำเข้า แล้วคลิก นำเข้า

  • ลากไฟล์ IDML ไปยัง บานหน้าต่างหนังสือ

  หมายเหตุ: คุณยังสามารถ สร้างแม่แบบของตัวคุณเอง แล้วนำเข้าไฟล์ IDML ไปใส่ได้อีกด้วย

 2. ระบุตัวเลือกการนำเข้าต่อไปนี้:

  • นำเข้าข้อความในไฟล์: เลือกกล่งกาเครื่องหมาย “ข้อความจากไฟล์ IDML”

  • นำเข้ารูปแบบย่อหน้าและอักขระในไฟล์: เลือกกล่องกาเครื่องหมาย “รูปแบบย่อหน้าและอักขระ”แล้วเลือกตัวเลือกรูปแบบจากเมนูป๊อปอัพ

   ในการเอารูปแบบที่ไม่ได้ใช้ในไฟล์ออกหลังนำเข้าไปยัง iBooks Author ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย “ยกเลิกกรูปแบบที่ไม่ได้ใช้หลังนำเข้า”

  • นำเข้าสื่อและกราฟิกในไฟล์: เลือกกล่องกาเครื่องหมาย “สื่อและกราฟิก”

 3. เลือกเค้าโครง แล้วคลิกนำเข้า

  ไฟล์ที่นำเข้าจะเพิ่มหลังบทหรือส่วนที่เลือกในบานหน้าต่างหนังสือ หากไม่ได้เลือกบทหรือส่วน ไฟล์ที่นำเข้าจะเพิ่มไปที่ส่วนท้ายของหนังสือ

  เคล็ดลับ: ในการแทนที่แบบอักษรหลังจากที่คุณนำเข้าไฟล์ IDML ให้เลือก รูปแบบ > แบบอักษร > แทนที่แบบอักษร