การนำเข้าเอกสาร Pages หรือ Word

คุณสามารถนำเข้าเอกสาร Pages หรือ Microsoft Word ไปยังหนังสือของคุณเป็นบทหรือส่วนของหนังสือ ในการเพิ่มไฟล์ Pages ที่สร้างใน Pages 5.0 หรือใหม่กว่า คุณต้องมี Pages เวอร์ชั่นล่าสุดที่ติดตั้งบน Mac ของคุณ

ในการแทรกเนื้อหาภายในบทหรือส่วน ให้คัดลอกเนื้อหาจากเอกสาร Pages หรือ Word แล้ววางลงในเอกสาร iBooks Author

การนำเข้าเอกสาร

  1. เลือก แทรก > แทรกบทจาก > เอกสาร Pages หรือ Word

  2. เลือกเอกสารที่จะนำเข้า แล้วคลิก นำเข้า

  3. เลือกเค้าโครง แล้วคลิก เลือก

    เคล็ดลับ: ในการนำเข้ารูปแบบย่อหน้าจากเอกสาร Pages หรือ Word ของคุณ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย

หมายเหตุ: องค์ประกอบบางองค์ประกอบอาจไม่ถ่ายโอนตามที่ต้องการ

เคล็ดลับ: คุณยังสามารถลากเอกสาร Pages หรือ Word ลงใน บานหน้าต่างหนังสือ จาก Finder