เพิ่มข้อความ
แม่แบบ iBooks Author มีกล่องข้อความในตัวพร้อมทั้งข ...

จัดรูปแบบข้อความ


การเพิ่มช่องข้อความการอัปเดต
หากคุณต้องการแทรกชื่อบทหรือชื่อส่วนปัจจุบัน ในส่วน ...

การใช้เครื่องมือการเขียน