เปลี่ยนแบบอักษร ขนาด สี การจัดแนว และการเว้นวรรค
การของข้อความ คุณสามารถจัดรูปแบบข้อความโดยการใช้เค ...

ใช้รูปแบบ
การจัดรูปแบบข้อความโดย การเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการจ ...

การตัดข้อความรอบวัตถุ
คุณสามารถตัดข้อความรอบวัตถุ (รูปภาพ รูปร่าง ตาราง ...

สร้างรายการ
ตามค่าเริ่มต้น iBooks Author จะแสดงรายการให้คุณโดย ...

การตั้งค่าระยะขอบ แถบ และการเยื้อง
คุณสามารถตั้งค่าและแก้ไขการเยื้องและแถบโดยการใช้ทั ...

เพิ่มอักขระและสัญลักษณ์พิเศษ
การเพิ่มอักขระ สัญลักษณ์ และสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ ...