Клавіатурні скорочення

За допомогою клавіатурних скорочень можна швидко виконувати численні завдання в програмі iBooks Author. Щоб скористатися клавіатурним скороченням, натискайте всі клавіші комбінації одночасно. У поданій нижче таблиці наведено клавіатурні скорочення для найпоширеніших команд.

Дія

Клавіатурне скорочення

Переміщення документом

Перейти на один символ ліворуч

Стрілка вліво

Перейти на один символ праворуч

Стрілка вправо

Перейти до рядка вище

Стрілка вгору

Перейти до рядка нижче

Стрілка вниз

Перейти на початок поточного або попереднього слова

Alt+стрілка вліво

Перейти на кінець поточного або наступного слова

Alt+стрілка вправо

Перейти на початок поточного рядка

Command+стрілка вліво

Перейти на кінець поточного рядка

Command+стрілка вправо

Перейти на початок поточного абзацу

Alt+стрілка вгору

Перейти на кінець поточного абзацу

Alt+стрілка вниз

Знайти вибраний елемент у книзі

Command+E

Перейти до вибраної частини в книзі

Command+J

Перейти на початок документа

Command+стрілка вгору

Прокрутити до кінця документа

End

Перейти в кінець документа

Command+стрілка вниз

Вибір тексту

Вибрати один або кілька символів

Клацніть попереду першого символу й потягніть область виділення над символами, які потрібно виділити.

Вибрати слово

Клацніть слово двічі

Вибрати абзац

Клацніть абзац тричі

Вибрати всі вбудовані об’єкти й текст

Command+A

Скасувати вибір усіх вбудованих об’єктів і тексту

Command+Shift+A

Розширити область виділення тексту

Клацніть будь-де в тексті, а потім клацніть в іншій позиції в тексті, утримуючи клавішу Shift

Розширити область виділення на один символ праворуч

Shift+стрілка вправо

Розширити область виділення на один символ ліворуч

Shift+стрілка вліво

Розширити область виділення до кінця поточного слова

Shift+Alt+стрілка вправо

Розширити область виділення до початку поточного слова

Shift+Alt+стрілка вліво

Розширити область виділення до кінця поточного рядка

Command+Shift+стрілка вправо

Розширити область виділення до початку поточного рядка

Command+Shift+стрілка вліво

Розширити область виділення до рядка вгорі

Shift+стрілка вгору

Розширити область виділення до рядка внизу

Shift+стрілка вниз

Розширити область виділення до початку поточного абзацу

Shift+Alt+стрілка вгору

Розширити область виділення до кінця поточного абзацу

Shift+Alt+стрілка вниз

Розширити область виділення до початку тексту

Command+Shift+стрілка вгору

Розширити область виділення до кінця тексту

Command+Shift+стрілка вниз або Shift+End

Вибрати кілька слів або блоків тексту, розміщених окремо

Виберіть перший потрібний уривок тексту, а потім виділіть наступний, утримуючи натисненою клавішу Command

Форматування тексту

Показати вікно шрифтів

Command+T

Показати панель стилів

Command+Shift+T

Створити термін глосарія з вибраного елемента

Command+Y

Застосувати стиль абзацу, символу або списку

F1–F8 (якщо їх призначено на панелі стилів)

Застосувати жирний шрифт до вибраного тексту

Command+B

Застосувати курсивний шрифт до вибраного тексту

Command+I

Застосувати підкреслений шрифт до вибраного тексту

Command+U

Видалити попередній символ або вибраний елемент

Delete

Видалити наступний символ або вибраний елемент

Forward Delete (не на всіх клавіатурах)

Збільшити розмір шрифту

Command+Shift+знак плюсу (+)

Зменшити розмір шрифту

Command+Shift+знак мінусу (-)

Зробити текст надрядковим

Command+Shift+Control+знак плюсу (+)

Зробити текст підрядковим

Command+Shift+Control+знак мінусу (-)

Вирівняти текст за лівим краєм

Command+Shift+ліва фігурна дужка ({)

Вирівняти текст по центру

Command+Shift+вертикальна риска (|)

Вирівняти текст за правим краєм

Command+Shift+права фігурна дужка (})

Вирівняти текст за лівим і правим краєм (вирівнювання за шириною)

Command+Shift+Alt+вертикальна риска (|)

Зменшити відступ у списку

Command+ліва квадратна дужка ([)

Збільшити відступ у списку

Command–права квадратна дужка (]) або Tab

Редагування тексту посилання без вимкнення посилань

Використання клавіш зі стрілками для навігації текстом посилання

Вирізати вибраний елемент

Command+X

Копіювати вибраний елемент

Command+C

Копіювати стиль абзацу

Command+Alt+C

Копіювати стиль символу

Command+Shift+Alt+C

Вставити вибраний елемент

Command+V

Вставити стиль символу або абзацу

Command+Alt+V

Вставити та пристосувати стиль цільового тексту

Command+Shift+Alt+V

Додати діапазон (або видалити) до вибраного вмісту

Shift+перетягування або Command+перетягування

Вставити нерозривний пробіл

Alt+пробіл

Вставити розрив рядка (вільне переведення рядка)

Shift+Return

Вставити розрив абзацу

Return

Керування об’єктами

Накреслити рухоме текстове поле, фігуру, таблицю або діаграму

Натисніть елемент «Текстове поле», «Фігури», «Таблиця» або «Діаграми», утримуючи клавішу натисненою Alt, а потім потягніть курсор для настроювання розміру

Вибрати всі рухомі об’єкти

Виберіть один рухомий об’єкт і натисніть Command+A

Скасувати вибір усіх рухомих об’єктів

Виберіть один рухомий об’єкт і натисніть Command+Shift+A

Вибрати або скасувати вибір додаткових об’єктів

Command+натискання або Shift+натискання

Перемістити вибраний об’єкт на одну позицію

Натисніть клавішу зі стрілкою

Перемістити вибраний об’єкт на десять позицій

Натисніть клавішу Shift і клавішу зі стрілкою

Вставити файл як вбудований об’єкт

Command+перетягування файла з меню Finder або медіабраузера

Копіювати стиль рисунка

Command+Alt+C

Вставити стиль рисунка

Command+Alt+V

Перемістити виділений об’єкт назад

Command+Shift+B

Перемістити виділений об’єкт на один шар назад

Command+Shift+Alt+B

Перемістити виділений об’єкт уперед

Command+Shift+F

Перемістити виділений об’єкт на один шар уперед

Command+Shift+Alt+F

Групувати вибрані об’єкти

Command+Alt+G

Розгрупувати вибрані об’єкти

Command+Shift+Alt+G

Блокувати вибрані об’єкти

Command+L

Розблокувати вибрані об’єкти

Command+Alt+L

Дублювати об’єкт

Command+D або Alt+перетягування

Обмежити переміщення об’єкта на 45°

Shift+перетягування

Змінити розмір об’єкта

Потягніть регулятор вибору

Змінити розмір об’єкта від центра

Alt+перетягніть регулятор вибору

Блокувати пропорції під час змінення розміру об’єкта

Shift+перетягніть регулятор вибору

Блокувати пропорції під час змінення розміру об’єкта від центра

Shift+Alt+перетягніть регулятор вибору

Обернути об’єкт

Command+перетягніть регулятор вибору

Обернути об’єкт на 45°

Command+Shift+перетягніть регулятор вибору

Обернути об’єкт навколо протилежного регулятора (замість центра)

Command+Alt+перетягніть регулятор вибору

Обернути об’єкт на 45° навколо протилежного регулятора (замість центра)

Command+Shift+Alt+перетягніть регулятор вибору

Вимкнути напрямні вирівнювання

Command+перетягування

Накласти або зняти маску з об’єкта

Command+Shift+M

Вийти з меню маскування

Return, Command+Return, Enter або подвійне натискання

Увійти в меню маскування

Двічі клацніть зображення з маскою

Відкрити контекстне меню вибраного елемента

Control+натисніть елемент

Вийти з режиму редагування тексту та вибрати об’єкт

Command+Return

Вибрати об’єкт для вставлення

Command+Shift+V

Вставити математичне рівняння або вираз

Command+Alt+E

Призначити тексту роль чарунки

Command+Alt+Control+T

Призначити об’єкту роль мультимедійної чарунки

Command+Alt+Control+I

Робота з таблицями

Додати рядок над вибраними клітинками

Alt+стрілка вгору

Додати рядок під вибраними клітинками

Alt+стрілка вниз

Додати стовпчик справа від вибраних клітинок

Alt+стрілка вправо

Додати стовпчик зліва від вибраних клітинок

Alt+стрілка вліво

Вибрати всі межі таблиці або вміст клітинок (залежно від початкового вибору)

Command+A

Видалити вибрану таблицю, межу або межовий сегмент чи вміст вибраних клітинок

Delete

Обмежити переміщення таблиці та вирівняти за напрямними

Shift+перетягніть таблицю

Замінити вміст вибраної клітинки вмістом цільової клітинки

Перетягніть вибрану клітинку на іншу клітинку

Копіювати вміст вибраної клітинки в цільову клітинку

Alt+перетягніть вибрану клітинку на іншу клітинку

Розширити область виділення з вибраної клітинки до цільової клітинки

Shift+клацніть у цільовій клітинці

Вибрати клітинку

Натисніть клітинку у вибраній таблиці (подвійне натискання в невибраній таблиці)

Додати клітинку (або видалити) до вибраного вмісту

Command+натисніть вибрану або невибрану клітинку

Почати редагування тексту

Return або Enter (у вибраній клітинці)

Припинити редагування клітинки та вибрати клітинку

Command+Return

Припинити редагування клітинки та вибрати таблицю

Command+Return двічі

Вибрати межу

Натисніть межу вибраної таблиці (подвійне натискання межі невибраної таблиці)

Додати межу (або видалити) до вибраного вмісту

Command+натискання або Shift+натискання межі

Вибрати межовий сегмент

Натисніть межовий сегмент (подвійне натискання, якщо таблиця не вибрана)

Додати межовий сегмент (або видалити) до вибраного вмісту

Command+натискання або Shift+натискання межового сегмента

Перемістити межу або межовий сегмент у нове розташування

Потягніть за межу або межовий сегмент

Перемістити вибрану таблицю, межу або межовий сегмент на одну позицію

Натисніть клавішу зі стрілкою

Перемістити вибрану таблицю, межу або межовий сегмент на десять позицій

Натисніть клавішу Shift і клавішу зі стрілкою

Вибрати наступну клітинку зліва, справа, зверху або знизу

Натисніть клавішу зі стрілкою (з вибраної клітинки)

Розширити область виділення клітинок на одну клітинку

Натисніть Shift і клавішу зі стрілкою (з вибраної клітинки)

Вибрати текст у наступній клітинці або, якщо вибрано останню клітинку, додати новий рядок

Tab

Вибрати текст у попередній клітинці

Shift+Tab

Припинити редагування клітинки та вибрати таблицю

Command+натисніть вибрану клітинку

Вставити табуляцію

Alt+Tab (під час редагування тексту)

Вставити розрив рядка (вільне переведення рядка) під час редагування тексту в клітинці

Control+Return

Вставити розрив абзацу (жорстке переведення рядка) під час редагування тексту в клітинці

Alt+Return

Вставити розрив абзацу (жорстке переведення рядка) під час редагування тексту в клітинці, якщо параметр «Клавіша Return переводить до наступної клітинки» не вибрано в інспекторі таблиць

Return

Відкрити меню форматування таблиці для вибраної таблиці або клітинок

Control+натисніть таблицю

Створити таблицю перетягуванням курсора

Alt+натисніть елемент «Таблиця» на панелі інструментів, а потім потягніть курсор для змінення розміру

Відкрити Редактор формул для вибраної клітинки без формули

Знак рівності (=)

Відкрити Редактор формул для клітинки, яка містить формулу або число в спеціальному форматі

Знак рівності (=), Return, Enter або подвійне натискання

Зберегти зміни в Редакторі формул

Return або Enter

Відхилити зміни в Редакторі формул

Esc (Escape)

Створення посилань на клітинки у формулах

Перейти до окремої клітинки та вибрати її

Натисніть Alt і клавішу зі стрілкою

Розширити або звузити посилання на вибрану клітинку

Натисніть Shift+Alt і клавішу зі стрілкою

Перейти до першої або останньої клітинки в рядку або стовпчику, яка не є частиною верхнього колонтитула

Натисніть Command+Alt і клавішу зі стрілкою

Вставити розрив рядка

Alt+Return

Вставити табуляцію

Alt+Tab

Створити посилання на іншу таблицю під або над поточною таблицею

Натисніть Command+Alt+Page Down або Page Up, а потім натисніть Alt і клавішу зі стрілкою (або натисніть Shift+Alt і клавішу зі стрілкою, щоб вибрати клітинки)

Визначити абсолютні та відносні атрибути для вибраних посилань на клітинки

Натискайте Command+K або Command+Shift+K для переміщення опціями вперед або назад

Визначити абсолютні й відносні атрибути для першої та останньої клітинки у вибраних посиланнях на клітинки

Натискайте Command+Alt+K або Command+Shift+Alt+K для переміщення опціями вперед або назад

Редагування даних діаграми

Показати або приховати Редактор даних діаграми

Command+Shift+D

Завершити введення даних у клітинку та перенести область виділення вниз

Return

Завершити введення даних у клітинку та перенести область виділення вгору

Shift+Return

Завершити введення даних у клітинку та перенести область виділення праворуч

Tab

Завершити введення даних у клітинку та перенести область виділення ліворуч

Shift+Tab

Перейти на один символ ліворуч, праворуч, на початок тексту (угору) або в кінець тексту (униз)

Натисніть клавішу зі стрілкою (під час редагування тексту)

Завершити введення даних у клітинку та вибрати клітинку

Enter

Перейти на одну клітинку в заданому напрямку

Натисніть клавішу зі стрілкою (з вибраної клітинки)

Перейти до останньої не порожньої клітинки в кінці рядка

End

Розширити область виділення на одну клітинку

Натисніть клавішу Shift і клавішу зі стрілкою

Розширити область виділення до кінця рядка

Shift+End

Робота зі змінюваними фігурами

Перетворити власну фігуру на змінювану

Натисніть фігуру один раз, а потім натисніть її ще раз

Створити власну фігуру за допомогою інструмента «Перо»

Command+Shift+Alt+P

Перемістити точку змінюваної фігури

Перетягніть точку в інше розташування

Видалити точку змінюваної фігури

Виберіть точку й натисніть клавішу Delete

Додати точку змінюваної фігури

Alt+натисніть ту межу фігури, де потрібно додати точку

Змінити вершину кута змінюваної фігури на точку кривої

Двічі клацніть вершину кута

Змінити точку кривої змінюваної фігури на вершину кута

Двічі клацніть точку кривої

Змінити форму кривої змінюваної фігури

Натисніть точку кривої та потягніть регулятори керування

Загальні дії

Відкрити нову книгу

Command+N

Відкрити нову книгу в засобі «Вибір шаблонів»

Command+Shift+N

Відкрити наявну книгу

Command+O

Попередній перегляд вибраної частини книги або цілої книги (залежно від настройок у меню параметрів «Загальні»)

Command+Alt+P

Опублікувати книгу

Command+Shift+P

Зберегти книгу

Command+S

Друк книги

Command+P

Відкрити довідку iBooks Author

Command+Shift+знак питання (?)

Пошук

Command+F

Знайти наступний елемент

Command+G

Знайти попередній елемент

Command+Shift+G

Перевірка правопису

Command+крапка з комою (;)

Показати вікно «Правопис»

Command+Shift+двокрапка (:)

Закрити вікно

Command+W

Згорнути вікно

Command+M

Перейти в режим повноекранного перегляду

Command+Control+F

Збільшити

Command+права ламана дужка (>)

Зменшити

Command+ліва ламана дужка (>)

Показати вікно «Параметри»

Command+кома (,)

Показати вікно Інспектор

Command+Alt+I

Показати лінійку документа

Command+R

Показати або приховати границі макета

Command+Shift+L

Змінити орієнтацію книги (горизонтальна або вертикальна)

Command+Alt+R

Показати символи форматування (невидимі)

Command+Shift+I

Показати вікно «Кольори»

Command+Shift+C

Приховати або показати панель інструментів

Command+Alt+T

Приховати або показати смугу форматування

Command+Shift+R

Приховати або показати панель інструментів глосарія

Command+Shift+E

Приховати iBooks Author

Command+H

Приховати інші вікна

Command+Alt+H

Відмінити останню дію

Command+Z

Повторити останню дію

Command+Shift+Z

Завершити iBooks Author

Command+Q